ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır

Tarih : 05 Haziran 2024
Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Şeker Maslak Sokak No:20 kapı numaralı adres, 1 pafta, 497 ada, 7 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü ile Arsa Payı Satış İlanı Hakkında

Sayın  : AHMET KORKMAZ

 

İlgi : Taşçıoğlu İnş.Ltdşti.'nün 22.08.2023 tarihli ve 107979 sayılı yazısı.

İlimiz, Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 1 pafta, 497 ada, 7parsel sayılı 457,00 m2 taşınmazda 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği 2/3 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda; 40/600 hisse sahibi AHMET KORKMAZ’ın yapılan İnşaat Sözleşmesini kabul etmediği görülmüştür.6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği malik Ahmet Korkmaz’a ait arsa payının açık ihale usulü satış oturumu 08/03/2024 Cuma günü saat:15:00’da yapılmış olup,üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürüldüğü fakat verilen süre zarfında ödeme işlemi gerçekleşmediğinden açık arttırma usulü ile satış işlemi yapılamamıştır.

21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 11. Fıkrası “Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” hükmü gereğince aşağıda bilgileri verilen payın bir sonraki satışının25.06.2024 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların;

1. 21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 3. Fıkrası “  Rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenir."  ve aynı yönetmeliğin 15/A maddesinin "... satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır."  hükümleri gereğince rayiç bedelin yüzde onu oranında nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Riskli Yapılar Şefliği’ne teslim etmeleri,

2. Uygulama Yönetmeliğinin 13. Fıkrasında geçen “…satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri…” hükmüne istinaden uygulamanın gerektirdiği belgeleri imzalayacaklarını yazılı beyan eden dilekçeyi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Riskli Yapılar Şefliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.