ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır.

Tarih : 23 Aralık 2022
Ümraniye İlçesi Atatürk Mahallesi, Gonca Sk. No:14 kapı numaralı adres, 11/2 pafta, 791 ada, 64 parsel sayılı taşınmaz için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında

Sayın: MUHAMMET TAŞBAŞI (27971527718)

İlgi:   a) 15.03.2022 tarih ve 917 sayılı dilekçe ve satış dosyası eki.
         b) 17.01.2018 tarih ve E.8545 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı.

İlimiz, Ümraniye İlçesi Atatürk Mahallesi, Gonca Sk. No:14 kapı numaralı adres, 11/2 pafta, 791 ada, 64 parsel sayılı taşınmaz için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında sırasıyla 15.01.2021 tarihinde riskli yapı tespiti yapıldığı anlaşılmış olup, Müdürlüğümüze iletilen ilgi(a) kayıtlı dilekçe ile söz konusu taşınmaz için 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca anlaşamayan malik/varis/vekillere 7201 sayılı Tebligat Kanunu usulünce bildirimlerin (ihtarname, ilanen tebligat, vb.) yapıldığı anlaşılmış olup, Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında (Değişik: RG-21/06/2019-30808) yer alan "Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak yapılan işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir." hükmü gereği arsa payının anlaşamayan üçte birlik kısımda kaldığınız gerekçesiyle taşınmazdaki arsa payının satış işleminin gerçekleştirilmesi talebi sonucu; anlaşmayan maliklerin arsa paylarının satış işleminin 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin zikredilen hükmü gereği üçte iki çoğunluk sağlayan hissedarlara açık artırma usulü ile satış işlemi 12.04.2022 tarihinde saat 14:00’da Ümraniye Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilmiştir.

Satış bedeli olan 270.000,00 TL (İKİYÜZYETMİŞBİNLİRA) Vakıfbank Ümraniye Şubesinde adınıza açtırılan vadeli hesabınıza yatırılmıştır. Tapu kaydınızda bulunan haciz ,ipotek vs. bilgileri bulunan kurumlara, borçlarının tahsili konusunda yazı yazılmış olup, bu borçların tahsilinden sonra blokeniz kaldırılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.