ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

İHALE İLANI, İNKILAP (SARAY) MAHALLESİ TAŞINMAZIN SATIŞI

Tarih : 28 Temmuz 2022
İHALE İLANI, İNKILAP (SARAY) MAHALLESİ TAŞINMAZIN SATIŞIİSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, İNKILAP (SARAY) MAHALLESİ, 48 PAFTA, 1832 ADA, 9 PARSEL’ DEKİ TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

T.C.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü


İHALE İLANI

İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, İNKILAP (SARAY) MAHALLESİ, 48 PAFTA, 1832 ADA, 9 PARSEL’ DEKİ TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR.
 

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkılap (Saray) Mahallesi, 48 Pafta, 1832 Ada, 9 Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 08/08/2022 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi : İnkılap (Saray) Mahallesi, 48 Pafta, 1832 Ada, 9 Parsel’deki Taşınmazın Satışı
Tahmin edilen bedel : 2.991,51 m2 alan bedeli 120.000.000,00 TL,
Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 1.000,00 TL
İhale Gün ve saati : 09/08/2022 - 10:00
İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
a.  Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

b. Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
İhaleyi kazanan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.